سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وابسته فرهنگی پاکستان 
مسئول خانه فرهنگ 
1373/07/04 
1375/07/01 
اجرایی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فقه و اصول و فلسفه